Aydın Art Journal 2021/14

Aydın Sanat Volume 7 Issue 14 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2021.714  

George Grozs ve Otto Dix’in Resimlerinde Anti-Sempatik ve Karşıt Yaklaşımlar Anti-Sympathetic and Opposing Approaches in the Paintings of George Grosz and Otto Dix
Evrim ÖZESKİCİ

Sanat Tarihinde Kadın İmgesi ve Egon Schiele Eserlerinde Kadının Temsili 
Women Image in Art History and the Representation of Women in Egon Schiele’s Artworks

Gülay GÖKTAŞ

Kendinden Önceki Metinleri Bir Arşiv Olarak Kullanan Postmodern Anlatılar: Metinlerarasılık, Göstergelerarasılık, Resimlerarasılık
Postmodern Narratives Using Previous Texts as an Archive: Intertextuality, Intersemiotic, Interpicturalite 

Eda EVLİOĞLU GEZER

Mihail Şolohov’un “Ve Durgun Akardı Don” Romanında Sinematografik İmgelem
Cinematographic Imagery in Mikhail Sholokhov’s Novel “And Quiet Flows The Don

Ali Sait LİMAN

Kültürel Bellek Bağlamında Lütfü Kaplanoğlu ve Engravist 
In the Context of Cultural Memory, Lutfu Kaplanoglu and the Engravist 

Nazlı ORTAN ÖZGÜR

Retro Kavramı Bağlamında 2 Boyutlu Piksel Sanatta Estetik Algısı 
Aesthetic Perception in 2D Pixel Art in the Context of Retro Concept

Okaner OKAN

Tiyatroda Fars Tekniğinin Genel Çerçevesi
General Features of Farce Technique in Theatre

Burak AKYÜZ

Aydın Art Journal 2021/13

Aydın Sanat Volume 7 Issue 13 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2021.713  

Türkiye’de Deneysel Fotoğrafın Tarihsel Süreci 
A Historical Process of Experimental Photography in Turkey
Gökhan BİRİNCİ

Sergileme Kavramı ve Tasarımı Üzerine: 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Sergilemenin Karşılaştırılması 
On The Concept and Design of the Exhibition: A Comparison of 2-Dimensional and 3-Dimensional Exhibition
Cansın İlayda ÇETİN

Dönemine Ayrıksı Bir Yönetmen: Alp Zeki Heper ve ‘Auteur Kuram’ Çerçevesinde Eserleri
A Director Distinctive to His Period: Alp Zeki Heper and His Works within the Frame of Auteur Theory
Seda AKTAŞ

Düz Örme Teknolojisinde Spor Ayakkabı Üretim ve Tasarım Olanakları
Sports Shoe Production and Design Possibilities in Flat Knitting Technology
Nigar DEMİRTAY, Biret TAVMAN ERTUĞRUL, Çağrı ÖZTÜRK

Suratına (In-Yer-Face) Tiyatro’da Bir İletişim Şekli: Gölge ve Katarsis
A Communication Format in In-Yer-Face Theatre: Shadow and Catharsis
Ezel ÇAĞLAYAN

Othmar Pferschy’nin Türk Fotoğrafına Etkileri 
The Effec
ts of Othmar Pferschy on Turkish Photography
Işık SEZER

Özgün Baskı Resim ve Linolyum 
O
riginal Printmaking and Linoleum
Merve NEMLİOĞLU

Sanat Tarihine Geçmiş Sıra Dışı Üç Evlilik ve Bazı Çıkarımlar 
Three Uncommon Marriages and Some Outcomes
Zafer KALFA

İnternet ile Gelişen ve Değişen Radyo Kültürü: Spotify İncelemesi 
Developing and Changing Radio Culture with the Internet: Review of the Spotify
Cemal Gencer GÜRKAN

Aydın Art Journal 2020/12

Aydın Art Volume 6 Issue 12 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2020.612 

Soyut Seramik Sanatının Problemleri: Sergileme ve Alımlama
Problems of Abstract Ceramic Art: Exhibition and Reception Problems

Şule KURAN, Lütfü KAPLANOĞLU

Sürdürülebilir Moda Üretiminde Tasarımcının Rolü
Role of Designer in Sustainable Fashion Production

Tülay ATEŞ, Ayçin ASMA, Biğkem SÜEL

Giysi Tasarımında Drapenin Rolü: Madame Alix Gres Örneği
The Role of Drape in Clothes Design: The Example of Madame Alix

Sevim AYDİNÇ BÖLAT

Deadpan Estetikte Topografyanın Şeyleştirilmesi: Andreas Gursky
Reification of Topography in Deadpan Aesthetics: Andreas Gursky

Onur TATAR

Geleneksel Baskı Tekniklerinin Günümüz Grafik Tasarımındaki Yeri
The Place of Traditional Printing Techniques in Today’s Graphic Design

Fuat AKDENİZLİ, Engin DOĞAN, Ümay YÖRÜGEN DUYGU

Jean Delville’in Resimlerinde Ezoterik Sembollerin Kullanımı
Usage of Esoteric Symbols in Jean Delville’s Paintings

Orhan ERKAL

Mimari Çevrenin Kamuya Açık Alanlarındaki Kentsel Heykellerin Konumlandırma İlkeleri
The Location Principles of the Urban Sculpture in the Open Public Spaces of the Architectural Environment

Ferit YAZICI

Anarşizmin Estetiği
The Aesthetics of Anarchism

Sena KORKMAZ

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Nihal BOLKOL ile “Dün-Bugün” (Söyleşi)

Sinem BUDUN GÜLAS

Aydın Art Journal 2020/11

Aydın Art Volume 6 Issue 11 DOI: 10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2020.101

Visualization of Data in the Exhibition Design of the Museum for Social and Economic Affairs
Ceren ÇALIŞKAN, Mehmet Emin KAHRAMAN

Mass Hysteria in Ritual and Discrepancy with Stage Practice
Ezel ÇAĞLAYAN

Development Process of Pre-School Kids and Its Relation to Family Attitude and Painting
Kübra Nur YAMAN BOZDEMİR

Anatolia Rock Paintings
Hülya GÜLER

The Need for Design and Social Media Design
Cengiz CEYLAN

An Analysis for the Effects of Digital Tools on Textile Pattern Design at a Graduate Program
Tülay GÜMÜŞER

İstanbul Bienali 2019: Yedinci Kıta Hakkında
Ceren ÜSTÜNEL, Sena KORKMAZ, Volkan YARICI, Ebru TOPÇU, İ̇rem KODAL, Hülya ALEMDAR, Umut BAYRAK, Sena YILDIRIR