Aydın Art Journal 2023/18

Aydın Sanat Volume 9 Issue 18 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2023.918 

Cinselliğin, Aristophanes’in Kadın Mebuslar ve Lysistrata Oyunlarında Komik Öğe Olarak Kullanımı Exploring the Utilization of Sexual Innuendo as a Comedic Element in Aristophanes’ Assemblywomen and Lysistrata
Ahmet Ayaz Yılmaz, Banu Ayten Akın

Sait Maden’in Kitap Kapaklarına Tipografik Yaklaşımları Ve Aziz Nesin Kitap Kapağı Tasarımlarının İncelenmesi Typographic Approaches in Sait Maden’s Book Covers and Analysis of Aziz Nesin’s Book Cover Design
Seçil Erden

Albrecht Dürer’in Büyük Çimen Öbeği Adlı Eserine Çağdaş Bir Bakış To Albrecht Dürer’s Great Piece of Turf A Contemporary View
Gamze Yılmaz

An Analysis on the Cover Designs of yedi: Journal of Art, Design & Science Within the Context of Cover-Content Relationship Kapak-İçerik İlişkisi Bağlamında yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi’nin Kapak Tasarımları Üzerine Bir Analiz
Leyla Öğüt, Elif Kurtuldu Dönmez, Zehra Cerrahoğlu, Memet Ali Zren, Dorukhan Fırat Aktürk, Neda İsmail Atar, Işınsu Ersan Öztürk

Frida Kahlo’nun Otoportrelerinin Feminist Sanat Bağlamında İncelenmesi Examination of Frida Kahlo’s Self-Portraits in the Context of Feminist Art
Sena Burnazoğlu

Modern Çağda Düşüncenin Değişimi ve 20. Yüzyılın İlk Yarısındaki Afiş Tasarımlarına Etkileri The Change of Thought in the Modern Age and Its Effects on Poster Designs in the First Half of the 20th Century
Ali Varol Tekkoç

Osman Hamdi Bey – Osmanlı Oryantalisti mi Yoksa Hümanist Osmanlı mı? Osman Hamdi Bey – an Ottoman Orientalist or a Humanist Ottoman?
Per Bauhn, Çeviren: Fatma Fulya Tepe

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
10. Tiyatro Olimpiyatları ve Madach Projesi
Prof. Dr. Münip Melih Korukçu

Aydın Sanat’a Katkılar-2 / Contributions to Aydın Sanat
10.Tiyatro Olimpiyatları Imre Madach Projesi Konstantinopolis Sahnesi Çalışma Süreci
Öğr.Gör. Gülşah Fırıncıoğlu Yaşar

Aydın Art Journal 2023/17

Aydın Sanat Volume 9 Issue 17 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2023.917  

Henrik İbsen’in Yaban Ördeği Adlı Oyununa Simon Stone’un Gözünden Bir Bakış: Baba ve Kız (2015) A View at Henrik Ibsen’s The Wild Duck from Simon Stone’s Eyes: The Daughter (2015)
Tuğrul KARANFİL

Resim Sanatında Desenin İfade Olanakları ve Özgün Kullanımı Expression Possibilities and Original Use of Drawing in Painting Art
Yusuf ŞENGÜR

18. Ve 19. Yüzyıl Batı Resim Sanatında Büyü İmgesi An Image of Magic In The 18th And 19th Century Western Painting
Çetin TEKİN, Anıl Ertok ATMACA

Deneyim Tasarımı Bağlamında Sayısal Yaratıcılığın Bugünün Tasarım Ortamına Getirdikleri The Recent History of Digital Creativity Through the Lens of User Experience Design and What It Says to Today’s Design Environment
Ziyacan BAYAR

Weaving Design Suggestions with the One-Bath Dyeing Method in the Context of Natural Dyeing With Allium Cepa L. and Natural Fiber Relations Doğal Boyama ve Doğal Lif İlişkileri Kapsamında Tek Banyoda Soğan Kabuğu ile Boyama Yöntemiyle Dokuma Tasarımı Önerileri
Sedef ACAR, Elif KURTULDU DÖNMEZ, Ecem TOSUN, Özge ÖZKAN

İran’ın Çağdaş Grafik Tasarım Analizi Contemporary Graphic Design Analysis of Iran
Fatemeh CHELANDARI

Dijital Yayınlar Grafiği Dersi Kapsamında Öğrencilerin Bölüm Projelerine Dahil Edilmesi: Uluslararası Poster Sergisi Posterist Within The Scope of The Digital Publications Graphics Course, The Students Inclusion in Department Projects: International Poster Exhibition Posterist
Amine REFİKA

Ambalaj Tasarımında Kullanılan Rengin Satın Alma Kararına Etkisi The Effect of Color Used in Packaging Design on the Purchasing Decision
Betül TANRIKULU

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Hayalet Robotlar Zamanı
Emre ZEYTİNOĞLU

Aydın Art Journal 2022/16

Aydın Sanat Volume 8 Issue 16 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2022.816  

Doğayı Kil Bünyede İzlemek: Seramik ve Süreç Sanatı Tracking the Nature in Clay: Ceramic and Process Art
Seyhan YILMAZ, Firdevs Müjde GÖKBEL

Anadolu Halk Sanatları ve Yazma Baskı Sanatı: Bedri Rahmi Eyüboğlu Anatolian Folk Arts and Head Scarf Printing Art: Bedri Rahmi Eyüboğlu
Hatice Akbaş Demir

Musa Güney Resimlerinde Hava, Su ve Toprak Elementlerinin Dışavurumsal Yansımaları Expressional Reflections of Air, Water and Soil Elements in Musa Güney Paintings
Tuğçe ŞENOL

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Balkan Naci, Adnan Çoker ve Komet için…
Erkan Doğanay, Didem ERMİŞ, MEHMET REŞAT BAŞAR

Aydın Art Journal 2022/15

Aydın Sanat Volume 8 Issue 15 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2022.815  

Devrim, Sanat Devlet İlişkisi; Meksika Duvar Resimleri Revolution, Art-State Relationship; Mexican Murals
Ayça KARACA

Mustafa Albayrak Eserleri Üzerinden Toplumsal Gerçeklik Kuramında Zaman – Mekân Algısı Perception of Time and Space in Social Reality Theory through the Works of Mustafa Albayrak
Diler ÇELİKÖRS

Jean Baudrillard ve Baştan Çıkarma Üzerine Birkaç Not A Few Notes on Jean Baudrillard and Seduction 
Ayşe YILMAZ, M. Reşat BAŞAR

Antik Yunan’da Seyirci – Performans İlişkisi Audience – Performance Relationship In Ancient Greece
İpek ÖZGÜVEN

İbsen’in Nora – Bir Bebek Evi Oyununun Monomit Kuramı ile Yorumlanması Interpretation of Ibsen’s Nora – A Doll House With Monomite Theory
Ebru ARACI

“Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe” Filminin Jeneriğinde Yer Alan Minyatürlerin İncelenmesi Investigation of Miniatures in the Title Sequence of the Movie “Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe”
Esra MERCAN

Video Kurgu Programlarında Hareketli Grafik Tasarım Kullanımı ve Örnek Bir Uygulama Motion Graphic Design and an Example Technics in Video Edition Programs
İpek Fatma ÇEVİK

Grafik Tasarımda Minimalistleştirilen Ünlü Logolar ve Amblemler ile Sık Kullanılan Fontlar Arasındaki Etkileşim Interaction Between Famous Minimalist Logos and Frequently Used Fonts in Graphic Design
Sena YILDIRIR

CGI (Computer Generated Imagery) Animasyon Tekniği ile Oluşturulan Olası Dünyaların Gerçekçiliğinin İncelenmesi Investigation of the Realism of Possible Worlds Created by CGI (Computer Generated Imagery) Animation Technique
Ebru TOPÇU

Çizgi Romandan Canlandırma Sinemasına Geçiş: Kötü Kedi Şerafettin Örneği Transition from Comic to Animated Cinema: The Case of the Bad Cat Serafettin
Umut BAYRAK

Güzel Sanatlar Liseleri 10. Sınıf “İki Boyutlu Sanat Atölye’’ Ders Kitabı’nın İçerik Açısından İncelenmesi Fine Arts High Schools 10th Class “Two-Dimensional Art Workshop” Studying The Course Book From A Content Perspective
Ayşe BİRCAN

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Fine Arts High Schools 10th Class “Two-Dimensional Art Workshop” Studying The Course Book From A Content Perspective
A. Didem Uslu

Aydın Art Journal 2021/14

Aydın Sanat Volume 7 Issue 14 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2021.714  

George Grozs ve Otto Dix’in Resimlerinde Anti-Sempatik ve Karşıt Yaklaşımlar Anti-Sympathetic and Opposing Approaches in the Paintings of George Grosz and Otto Dix
Evrim ÖZESKİCİ

Sanat Tarihinde Kadın İmgesi ve Egon Schiele Eserlerinde Kadının Temsili 
Women Image in Art History and the Representation of Women in Egon Schiele’s Artworks

Gülay GÖKTAŞ

Kendinden Önceki Metinleri Bir Arşiv Olarak Kullanan Postmodern Anlatılar: Metinlerarasılık, Göstergelerarasılık, Resimlerarasılık
Postmodern Narratives Using Previous Texts as an Archive: Intertextuality, Intersemiotic, Interpicturalite 

Eda EVLİOĞLU GEZER

Mihail Şolohov’un “Ve Durgun Akardı Don” Romanında Sinematografik İmgelem
Cinematographic Imagery in Mikhail Sholokhov’s Novel “And Quiet Flows The Don

Ali Sait LİMAN

Kültürel Bellek Bağlamında Lütfü Kaplanoğlu ve Engravist 
In the Context of Cultural Memory, Lutfu Kaplanoglu and the Engravist 

Nazlı ORTAN ÖZGÜR

Retro Kavramı Bağlamında 2 Boyutlu Piksel Sanatta Estetik Algısı 
Aesthetic Perception in 2D Pixel Art in the Context of Retro Concept

Okaner OKAN

Tiyatroda Fars Tekniğinin Genel Çerçevesi
General Features of Farce Technique in Theatre

Burak AKYÜZ