Aydın Art Journal 2022/16

Aydın Sanat Volume 8 Issue 16 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2022.816  

Doğayı Kil Bünyede İzlemek: Seramik ve Süreç Sanatı Tracking the Nature in Clay: Ceramic and Process Art
Seyhan YILMAZ, Firdevs Müjde GÖKBEL

Anadolu Halk Sanatları ve Yazma Baskı Sanatı: Bedri Rahmi Eyüboğlu Anatolian Folk Arts and Head Scarf Printing Art: Bedri Rahmi Eyüboğlu
Hatice Akbaş Demir

Musa Güney Resimlerinde Hava, Su ve Toprak Elementlerinin Dışavurumsal Yansımaları Expressional Reflections of Air, Water and Soil Elements in Musa Güney Paintings
Tuğçe ŞENOL

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Balkan Naci, Adnan Çoker ve Komet için…
Erkan Doğanay, Didem ERMİŞ, MEHMET REŞAT BAŞAR

Aydın Art Journal 2022/15

Aydın Sanat Volume 8 Issue 15 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2022.815  

Devrim, Sanat Devlet İlişkisi; Meksika Duvar Resimleri Revolution, Art-State Relationship; Mexican Murals
Ayça KARACA

Mustafa Albayrak Eserleri Üzerinden Toplumsal Gerçeklik Kuramında Zaman – Mekân Algısı Perception of Time and Space in Social Reality Theory through the Works of Mustafa Albayrak
Diler ÇELİKÖRS

Jean Baudrillard ve Baştan Çıkarma Üzerine Birkaç Not A Few Notes on Jean Baudrillard and Seduction 
Ayşe YILMAZ, M. Reşat BAŞAR

Antik Yunan’da Seyirci – Performans İlişkisi Audience – Performance Relationship In Ancient Greece
İpek ÖZGÜVEN

İbsen’in Nora – Bir Bebek Evi Oyununun Monomit Kuramı ile Yorumlanması Interpretation of Ibsen’s Nora – A Doll House With Monomite Theory
Ebru ARACI

“Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe” Filminin Jeneriğinde Yer Alan Minyatürlerin İncelenmesi Investigation of Miniatures in the Title Sequence of the Movie “Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe”
Esra MERCAN

Video Kurgu Programlarında Hareketli Grafik Tasarım Kullanımı ve Örnek Bir Uygulama Motion Graphic Design and an Example Technics in Video Edition Programs
İpek Fatma ÇEVİK

Grafik Tasarımda Minimalistleştirilen Ünlü Logolar ve Amblemler ile Sık Kullanılan Fontlar Arasındaki Etkileşim Interaction Between Famous Minimalist Logos and Frequently Used Fonts in Graphic Design
Sena YILDIRIR

CGI (Computer Generated Imagery) Animasyon Tekniği ile Oluşturulan Olası Dünyaların Gerçekçiliğinin İncelenmesi Investigation of the Realism of Possible Worlds Created by CGI (Computer Generated Imagery) Animation Technique
Ebru TOPÇU

Çizgi Romandan Canlandırma Sinemasına Geçiş: Kötü Kedi Şerafettin Örneği Transition from Comic to Animated Cinema: The Case of the Bad Cat Serafettin
Umut BAYRAK

Güzel Sanatlar Liseleri 10. Sınıf “İki Boyutlu Sanat Atölye’’ Ders Kitabı’nın İçerik Açısından İncelenmesi Fine Arts High Schools 10th Class “Two-Dimensional Art Workshop” Studying The Course Book From A Content Perspective
Ayşe BİRCAN

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Fine Arts High Schools 10th Class “Two-Dimensional Art Workshop” Studying The Course Book From A Content Perspective
A. Didem Uslu

Aydın Art Journal 2021/14

Aydın Sanat Volume 7 Issue 14 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2021.714  

George Grozs ve Otto Dix’in Resimlerinde Anti-Sempatik ve Karşıt Yaklaşımlar Anti-Sympathetic and Opposing Approaches in the Paintings of George Grosz and Otto Dix
Evrim ÖZESKİCİ

Sanat Tarihinde Kadın İmgesi ve Egon Schiele Eserlerinde Kadının Temsili 
Women Image in Art History and the Representation of Women in Egon Schiele’s Artworks

Gülay GÖKTAŞ

Kendinden Önceki Metinleri Bir Arşiv Olarak Kullanan Postmodern Anlatılar: Metinlerarasılık, Göstergelerarasılık, Resimlerarasılık
Postmodern Narratives Using Previous Texts as an Archive: Intertextuality, Intersemiotic, Interpicturalite 

Eda EVLİOĞLU GEZER

Mihail Şolohov’un “Ve Durgun Akardı Don” Romanında Sinematografik İmgelem
Cinematographic Imagery in Mikhail Sholokhov’s Novel “And Quiet Flows The Don

Ali Sait LİMAN

Kültürel Bellek Bağlamında Lütfü Kaplanoğlu ve Engravist 
In the Context of Cultural Memory, Lutfu Kaplanoglu and the Engravist 

Nazlı ORTAN ÖZGÜR

Retro Kavramı Bağlamında 2 Boyutlu Piksel Sanatta Estetik Algısı 
Aesthetic Perception in 2D Pixel Art in the Context of Retro Concept

Okaner OKAN

Tiyatroda Fars Tekniğinin Genel Çerçevesi
General Features of Farce Technique in Theatre

Burak AKYÜZ

Aydın Art Journal 2021/13

Aydın Sanat Volume 7 Issue 13 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2021.713  

Türkiye’de Deneysel Fotoğrafın Tarihsel Süreci 
A Historical Process of Experimental Photography in Turkey
Gökhan BİRİNCİ

Sergileme Kavramı ve Tasarımı Üzerine: 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Sergilemenin Karşılaştırılması 
On The Concept and Design of the Exhibition: A Comparison of 2-Dimensional and 3-Dimensional Exhibition
Cansın İlayda ÇETİN

Dönemine Ayrıksı Bir Yönetmen: Alp Zeki Heper ve ‘Auteur Kuram’ Çerçevesinde Eserleri
A Director Distinctive to His Period: Alp Zeki Heper and His Works within the Frame of Auteur Theory
Seda AKTAŞ

Düz Örme Teknolojisinde Spor Ayakkabı Üretim ve Tasarım Olanakları
Sports Shoe Production and Design Possibilities in Flat Knitting Technology
Nigar DEMİRTAY, Biret TAVMAN ERTUĞRUL, Çağrı ÖZTÜRK

Suratına (In-Yer-Face) Tiyatro’da Bir İletişim Şekli: Gölge ve Katarsis
A Communication Format in In-Yer-Face Theatre: Shadow and Catharsis
Ezel ÇAĞLAYAN

Othmar Pferschy’nin Türk Fotoğrafına Etkileri 
The Effec
ts of Othmar Pferschy on Turkish Photography
Işık SEZER

Özgün Baskı Resim ve Linolyum 
O
riginal Printmaking and Linoleum
Merve NEMLİOĞLU

Sanat Tarihine Geçmiş Sıra Dışı Üç Evlilik ve Bazı Çıkarımlar 
Three Uncommon Marriages and Some Outcomes
Zafer KALFA

İnternet ile Gelişen ve Değişen Radyo Kültürü: Spotify İncelemesi 
Developing and Changing Radio Culture with the Internet: Review of the Spotify
Cemal Gencer GÜRKAN

Aydın Art Journal 2020/12

Aydın Art Volume 6 Issue 12 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2020.612 

Soyut Seramik Sanatının Problemleri: Sergileme ve Alımlama
Problems of Abstract Ceramic Art: Exhibition and Reception Problems

Şule KURAN, Lütfü KAPLANOĞLU

Sürdürülebilir Moda Üretiminde Tasarımcının Rolü
Role of Designer in Sustainable Fashion Production

Tülay ATEŞ, Ayçin ASMA, Biğkem SÜEL

Giysi Tasarımında Drapenin Rolü: Madame Alix Gres Örneği
The Role of Drape in Clothes Design: The Example of Madame Alix

Sevim AYDİNÇ BÖLAT

Deadpan Estetikte Topografyanın Şeyleştirilmesi: Andreas Gursky
Reification of Topography in Deadpan Aesthetics: Andreas Gursky

Onur TATAR

Geleneksel Baskı Tekniklerinin Günümüz Grafik Tasarımındaki Yeri
The Place of Traditional Printing Techniques in Today’s Graphic Design

Fuat AKDENİZLİ, Engin DOĞAN, Ümay YÖRÜGEN DUYGU

Jean Delville’in Resimlerinde Ezoterik Sembollerin Kullanımı
Usage of Esoteric Symbols in Jean Delville’s Paintings

Orhan ERKAL

Mimari Çevrenin Kamuya Açık Alanlarındaki Kentsel Heykellerin Konumlandırma İlkeleri
The Location Principles of the Urban Sculpture in the Open Public Spaces of the Architectural Environment

Ferit YAZICI

Anarşizmin Estetiği
The Aesthetics of Anarchism

Sena KORKMAZ

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Nihal BOLKOL ile “Dün-Bugün” (Söyleşi)

Sinem BUDUN GÜLAS